I - GREEN CORRIDORS IMEMEZELA IZICELO ZOKUPHATHWA  IBHIZINISI LASE INANDA ADVENTURES ELIBHEKELENE NEZOKUVASHA  KUDE BUDUZE NEDAMU  

Izicelo eziphumelele kufanele zikhombise izindlela ezihlukile zokugqamisa ezokuvasha endaweni yaseNanda ziphinde zibhekelele: Maintenance of the facilities.

 • Ukunakelelwa kwendawo yonkana.

 • Ngokubambisana kanye nobudlelwane nehhovisi lase-Green Corridors ngezinhlelo zonke ezenzeka ngaphakathi.

 • Ukwengamela kanye nokubhekelela kwemicimbi eyahlukune ngaphakathi.

 • Ukubonelela ngendawo edayisa ngokudla  ngaphakathi.

 • Ukubhekelela kwendawo yonkana, izingadi, kanye nokuyinakekela indawo.

 • Ukuthola izindlela ezintsha, ezihlukile kwezokuvasha  ezizodobela abantu ukuthi bayisebenze indawo.      

 • Ukuxhumana nobudlelwane  nomphakathi osondelene nendawo.

 • Ukusebenzisana nabezokuvasha endaweni namaphethelo.

 • Ukweseka kanye nokusebenzisana nezinhlelo zokuthuthukisa abantu abasha ezibekiwe ngaphakathi.    .

Izicelo eziphumele kufanele zikhombise:

 • Umlando kanye nolwazi olunzulu ngokuphathwa kwebhizinisi elikulomkhakha wezokuvakasha nokuncebeleka.
 • Ulwazi ngokuphatha ibhizinisi elisafufusa.

 • Ukhombisa izindlela ezintsha ezihlukile ezingakwazi ukuthuthuthiksa iNanda Adventures.  

 • Kuzobhekelelwa amabhizinisi afufusayo asendaweni okanye abasebenzela endaweni yaseNanda kuqala.

 • Kuzobhekelelwa amabizinisi afufusayo angaba nomthelela omuhle kwizinhlelo ezikhona ngaphakathi zabantu abasha. 

Labo bafisa ukufaka izicelo kufanele babhale nge – email ku– This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kungekashayi ihora le -12H00 ngolwesihlanu  mhla- 25 kuLwezi futhi kufanele ziqukathe:

 • Kafushane umbono okhombisa  ukuthuthukiswa kwendawo kanye nolwazi ngezokuvasha nokuncebeleka.

 • Ukhombise izifiso  ngayo iNanda Adventures kanye nezidingo (eziphathelene nezezimali nezinsizakusebenza) ongazidinga ukuze ukhuphule izinga lezovakasha nokuncebeleka.

 • Umlando onzulu ngawe, kanye nebhizinisi lakho phecelezi I-CV ekhombisa ubufakazi ngolwazi onalo nomsebenzi osuwenzile kumkhakha  wezokuvasha nokuncebeleka.

 • Ubufakazi bokubhaliswa ngokusemthethweni kwebhizisini.

Copyright Green Corridors NPC © 2019

Back to Top